مقالات عمومی

بررسي رفتار غيرخطي تير‌هاي بتن آرمه با بتن مقاومت بالا
 
چکیده: 
بتن‌ با مقاومت‌ و كيفيت‌ بالا به عنوان‌ يک‌ ماده‌ اقتصادي‌ و موثر در تكنولوژي‌ بتن‌، رشد قابل‌ توجهي‌ در صنعت‌ ساختمان‌ داشته‌ است‌. اجزا سازنده بتن‌ و اندركنش‌ بين‌ آن‌، نقش‌ تعيين‌ كننده اي‌ در تبيين‌ خواص‌ مكانيكي‌ بر عهده‌ دارد؛ لذا با شناخت‌ صحيح‌ اين‌ ارتباط مي ‌توان‌ به‌ انتخاب‌ مناسب‌ نوع‌ و مقدار مصالح‌، جهت‌ ساخت‌ بتن‌ با رفتاري‌ مناسب‌ در مقابل‌ نيرو‌هاي‌ وارده،‌ دست‌ يافت‌. يكي از روش ‌هاي موثر در تعيين رفتار دقيق تير‌هاي بتن آرمه از مرحله صفر بارگذاري تا مرحله انهدام و محاسبه بار‌هاي ترک خوردگي، تسليم و مقاومت نهائي، استفاده از روش المان‌ هاي محدود غيرخطي مي ‌باشد. مزيت اين روش آن است كه مي ‌توان رفتار تير را در كليه مراحل بارگذاري و نقاط تير، مورد بررسي قرار داد. در اين روش، هندسه تير توسط يک سري المان چهار گرهي معرفي شده و به كمک آناليز غيرخطي مقادير كرنش، تنش و تغيير مكان‌ ها در نقاط مختلف تير تعيين مي ‌شود. در اين مقاله سعي شده است به كمک روش المان ‌هاي محدود، رفتار تيرهاي بتن آرمه با بتن مقاومت بالا كه قبلا در آزمايشگاه مورد آزمايش قرار گرفته است، بررسي شده و پارامترهاي موثر بر رفتار اين گونه تيرها تعيين شود. نتايج به دست آمده از مطالعات پارامتريک نشان مي‌ دهد كه نتايج آناليز غيرخطي انطباق خوبي با اطلاعات آزمايشگاهي موجود دارد.
 
كليد واژه: المان ‌هاي محدود، آناليز غيرخطي، بتن مقاومت بالا، تير بتن آرمه، سختي‌ كششي‌
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات