مقالات عمومی

بررسي آزمايشگاهي مقاومت چسبندگي ميان بتن خود تراكم و ميلگرد فولادي آج دار با قطرهاي م
 
نويسند‌گان:
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%8A&queryWr=%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8​8%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]سيد كسري كياييان موسوي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي سازه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات آيت الله آملي، آمل
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&queryWr=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A%20%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]سيدمحمد موسوي خطير ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي سازه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات آيت الله آملي، آمل
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A&queryWr=%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]مهدي دهستاني ] - استاديار و عضو هيات علمي دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، بابل
 
خلاصه مقاله:
انتقال نيرو از طريق چسبندگي ميان سطح ميلگرد و بتن نقش اساسي در تعيين رفتار اعضاي بتن مسلح دارد. امروزه با توجه به پيشرفت هاي چشمگير در زمينه تكنولوژي بتن و نياز روز افزون به طراحيهاي دقيقتر بر مبناي انواع نو ظهور بتن، لزوم بررسي مقاومت چسبندگي ميان سطح ميلگرد و بتن دوچندان ميشود. در اين پژوهش با استفاده از آزمايش بيرون كشيدگي ميلگردPullout test مقاومت چسبندگي ميان سطح ميلگرد فولادي آجدار و بتن خود تراكم SCC مورد بررسي قرار گرفته است. ميلگردها با قطرهاي 8، 10 و 12 ميليمتر در وسط نمونه هاي استوانهاي بتن خود تراكم با ابعاد 300* 150 ميليمتر قرار داده شدند. در هر قطر 4 نمونه ساخته و پس از 28 روز عمل آوري، آزمايش بيرون كشيدگي ميلگرد انجام شد. نتايج حاصل نشان ميدهد كه با افزايش قطر ميلگرد، مقاومت چسبندگي كاهش مييابد. همچنين مقاومت چسبندگي بتن خود تراكم اندكي بيشتر از بتن معمولي ميباشدكلمات كليدي:
بيرون كشيدگي، بتن خودتراكم، مقاوت فشاري، مقاومت چسبندگي، نمونه استوانه اي
 


 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات