مقالات عمومی

بررسي آزمايشگاهي مقاوم سازي سازه هاي بتني درمقاطع دايروي با استفاده ازمقاومت چسبندگي
 نويسند‌گان:
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&queryWr=%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%B7%D9%84%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]هادي زرين طلا ] - مربي گروه عمران دانشگاه ازادواحدبناب
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A&queryWr=%D9%84%D8%B7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%20%D9%8A%D9%82%D9%8A%D​9%86&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]محمدعلي لطف الهي يقين ] - استادگروه عمران دانشگاه تبريز
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&queryWr=%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%B7%D9%84%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]ابراهيم زرين طلا ] - كارشناس ارشدسازه دانشگاه ازادواحدمراغه
 
خلاصه مقاله:
امروزه كاربرد سازه هاي بتني بسيار رايج تر از ديگر سازه هاي مورد استفاده در ساختمان ها شده است به طوري كه در اغلب كشورهاي جهان نسبت مصرف بتن به فولاد از 10 به 1 نيز فراتر رفته است كل بتني كه در سال 91 ميلادي در جهان مصرف شده است بالغ بر 3 بيليون تن يعني يك تن به ازاي هر نفر در جهان تخمين زده مي شود. تنها ماده اي را كه بشر به اين ميزان مصرف مي كند، آب است. بعضي مواقع اين سازه ها به علت وجود نقص در سيستم باربري شان در شرايط عادي يا بحراني، نياز مبرمي به مقاوم سازي اعضاي آسيب پذير پيدا مي كند. روش هاي مختلفي براي تقويت اين اعضا وجود دارد كه يكي از آنها توسعه ابعاد مقطع به وسيله بتن تازه مي باشد. در اين روش، ميزان چسبندگي بتن تازه به بتن سخت شده نقش مهمي در انتقال نيروها ايفا مي كند. در اين تحقيق آزمايشگاهي به اندازه گيري تنش چسبندگي ايجاد شده بين بتن سخت شده قديمي(هسته) و بتن تازه(جداره) در نمونههاي استوانه ايي پرداخته و تأثير تغييرات سه عامل: طول نمونه، ضخامت جداره و مقاومت فشاري 28 روزه بتن جداره بر روي تنش چسبندگي بررسي مي شود. در اين آزمايش از روش Push-out براي شكستن نمونه ها استفاده شده استكلمات كليدي:
سازه هاي بتني ، مقاوم سازي ، تنش چسبندگي ، بتن سخت شده قديمي ، بتن تازه ، آزمايشPush-out ، نمونه هاي استوانه ايي
 


 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات