مقالات عمومی

آناليز ديناميكي سدهاي خاكي با هسته بتن آسفالتي
نويسند‌گان:
[url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2&queryWr=%DA%AF%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]بهروز گتميري ] - دانشكده فني، دانشگاه تهران مدرسه عالي پونزشوسه پاريس، فرانسه
[url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7&queryWr=%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]نازيلا مكرم ] - كارشناس ارشد مهندسي زلزله، دانشكده فني، دانشگاه تهران
 
خلاصه مقاله:
سدهاي با هستة بتن آسفالتي ، يكي از انواع نسبتًا جديد از سدها مي باشند كه استفاده از آنها در دنيا و به خصوص اروپا داراي رشد روز افزوني است . با وجود تمام مزاياي قابل ذكر براي سده اي با هستة بتن آسفالتي در مورد نحوة رفتار لرزه اي اين سدها اطلاعات كمي در دست است و با توجه به شرايط لرزه خيزي كشور ما ، ايران ، شناخت اين رفتار اهميت بيشتري پيدا ميكند .در اين مقاله با استفاده از نرم افزارAdina تحليلها در سه مرحلة ساخت آبگيري و تحليل د يناميكي تحت بار زلزله به ترتيب با استفاده از دو سري مدل رفتاري« خطي »و « غيرخطي و الاستوپلاستيك »انجام مي شود . براي انجام تحليلها از مشخصات مصالح و هندسة يكي از سدهاي در دست ساخت با استفاده از هستة بتن آسفالتي استفاده مي شود سپس براي رسيدن به درك كلي ت ري از رفتار سدهاي با هستة بتن آسفالتي و آشكار شدن ميزان حساسيت به پارامترهاي هندسي ازهندسه اي با ارتفاع دو برابر سد اول و شيبهاي بالادست و پايين دست تندتر ، استفاده مي ش ود . با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت كه در روند طراحي سدهاي خاكي با هستة بتن آسفالتي حتمًا مي بايد شيب و ارتفاع نهايي بدنه سد را بر اساس بررسي دقيق رفتار لرزه اي آن با توجه به ارتفاع و شيبهاي گوناگون انتخاب نمود

كلمات كليدي:
سد خاكي، هسته بتن آسفالتي، آناليز ديناميكي، آناليز ترك، طيف پاسخ.
 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات