مقالات عمومی

آناليز دوبعدي شكست پل بتني ترميم شده با مواد پليمري به روش المان محدود
 نويسند‌گان:
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]غلامرضا فلاح ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه،دانشگاه محقق اردبيلي
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86&queryWr=%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%88%D​8%B3%D9%88%D9%8A%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]سيدحسين قاسم زاده موسوي نژاد ] - استاديارمهندسي عمران،دانشگاه محقق اردبيلي
 
خلاصه مقاله:
امروزه به دلايل مختلف از جمله هزينه بالاي ساخت مجدد،عدم امكان تخريب سازه وغيره،تقويت وترميم سازه هاي بتني جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است دراين ميان مواد پليمري براي بهبود خواص بتن و برطرف نمودن عيوب موجود،داراي عملكرد قابل قبولي بوده اند. در تحقيق حاضر پس از ارزيابي تركها در پل وروشهاي ترميم آنها توسط مواد پليمري از جمله اپوكسي و لاتكس ،اثر استفاده از اين مواد در مقاوم سازي سازه مورد نظر،بررسي شده است.مدلسازي ها توسط نرم افزار المان محدود 11ANSYS وبا روش تحليل استاتيكي فزاينده PUSHOVER براي حالات : ترك در يك ستون در3 موقعيت،ترك در تير در 3 موقعيت،ترك در 2 ستون،ترك در تيروستون وسازه بدون ترك پس از ترميم با مواد پليمري انجام شده است .با عنايت به خواص نرم افزار در تخصيص خواص متفاوت به قسمتهاي مختلف يك عضو نتايجي از جمله:پاسخ سازه دربرابربارهاي جانبي وعمودي ،ضريب شدت تنش براي انواع حالات مدل، بهبود عملكرد سازه پس از ترميم وتاثير مكان ايجاد ترك در پاسخ سازه به نيروهاي اعمالي ارائه گرديده است.كلمات كليدي:
پل بتني، ترميم، مكانيك شكست، المان محدود 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات