مقالات عمومی

آناليز حساسيت مدل پلاستيسيته بتن به پارامترهاي پنج گانه مدل پلاستيسيته آسيب ديده
 
نويسند‌گان:
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%85&queryWr=%D8%B5%D9%85%D8%AF%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]ميثم صمدي ] - استادياردانشگاه ازاداسلامي مشهد
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&queryWr=%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]هادي نيرومند ] - دانشجوي كارشناسي ارشدسازه
 
خلاصه مقاله:
مدل پلاستيسيته عنصراصلي يك تحليل غيرخطي اجزاي محدود است و عملكرد موفق آن درپيش بيني رفتارسازه ها مستقيما وابسته به پارامترهاي تعريف كننده سطح تسليم قانون جريان و خواص بتن آسيب ديده است مدل پلاستيسيته اسيب ديده لوبلينر توسط پنج پارامتر تعريف ميشود كه برخي ازاين پارامترها مبناي ازمايشگاهي ندارند و پديده فيزيكي متناظر آنها نيز ناشناخته است بنابراين انجام يك اناليز حساسيت جهت شناخت نقش اين پارامترها درپيش بيني رفتارفشاري بتن ضروري مي نمايد براي تعيين نقش اين پارامترها مدلسازي رفتارفشاري سيزده نمونه ازمايشگاهي بتني با اين مدل پلاستيسيته با استفاده ازنرم افزار تحليل اجزا محدود اباكوس انجام و تاثيرهريك ازپارامترهاي فوق الذكر برمنحني هاي تنش كرنش فشاري نمونه ارزيابي گرديد بهمنظور بررسي صحت و دقت تحليل هاي انجام شده ازمقايسه با نتايج ازمايشگاهي درقالب منحني هاي تنش - كرنش فشاري بتن استفاده شده و مقاديرهريك ازپنج پارامتر مذكور درانطباق با نتايج ازمايشگاهي استخراج گرديد نتايج تحليل كليه نمونه ها نشان ازانطباق بسيارخوب نتايج تحليل اجزاي محدود يا مدل پلاستيسيته مزبور درصورت استفاده ازمقادير ارايه شده دراين تحقيق براي پنج پارامتر فوق درقياس با نتايج ازمايشگاهي دارد.كلمات كليدي:
آناليز حساسيت/مدل پلاستيسيته - خرابي بتن لوبلينر، تحليل اجزاءمحدود/محصورشدگي دوگانه
 


 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات