مقالات عمومی

آناليز اجزاي محدود دالهاي بتن مسلح تقويت شده با ورقهاي CFRP
 نويسند‌گان:
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86&queryWr=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]فريدون رضايي ] - استاديار دانشگاه بوعلي سينا، همدان، دانشگاه بوعلي سينا
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7&queryWr=%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]مينا عليقلي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه، مازندران، آمل، دانشگاه شمال
 
خلاصه مقاله:
در دهه اخير فعاليتهاي آزمايشگاهي و مطالعات عددي المان محدود به منظور بررسي اثر ورقهاي FRP برروي اجزاي مختلف بتني در سازه ها صورت گرفته است. ولي متاسفانه كار قابل توجهي برروي دالهاي بتن مسلح به خصوص در زمينه المان محدود انجام نگرفته است. بدين ترتيب نياز به مدلسازي دال بتني تقويت شده با الياف FRP نسبت به ساير اجزاي بتني بيشتر احساس مي شود. اين مقاله به بررسي نتايج تحليل به روش المان محدود براي تقويت خمشي دالهاي بتن مسلح كه سطح كششي آنها به كمك ورقهاي CFRP تقويت شده است كه به صورت كامل سه بعدي و غيرخطي مي پردازد به اين منظور دو گروه دال بتن مسلح در نرم افزار ABAQUS مدلسازي شده و اين دالها به شكلهاي مختلف بوسيله ورقهاي CFRP تقويت شده است كه نتايج نشان ميدهد كه استفاده از ورقهاي CFRP باعث افزايش مقاومت نهايي خمشي همراه با كاهش شكل پذيري مي گردد و ميزان اين تاثير به شدت به سطح و ضخامت لايه هاي CFRP، همچنين به طريقه نصب اين لايه ها برروي دال وابسته است.كلمات كليدي:
مقاوم سازي، دال بتن مسلح، مقاومت خمشي، ورقهاي FRP
 


 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات