مقالات عمومی

آناليز حرارتي سدهاي بتني
 
نويسند‌گان:
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86&queryWr=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]احسان خدام ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه هاي هيدروليكي دانشگاه شيراز
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1&queryWr=%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]ناصر طالب بيدختي ] - عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي راه و ساختمان دانشگاه شيراز
 
خلاصه مقاله:
آناليز حرارتي سدهاي بتني بخصوص سدهايCRR نقش مهمي را در طراحي و ساخت آنها ايفا مي كند. بدليل عدم امكان استفاده از سيستم پس سرمايش و محدود بودن تعداد درزهاي عرضي در اين نوع سدها باعث شده تا بررسي مسائل حرارتي و پروفيل هاي زماني دماي بتن بدنه سد از پارامترهاي مهم در طراحي و برنامه ريزي اجرايي اين نوع سدها بشمار آيد . در اين مقاله روش هاي آناليز حرارتي سدهاي بتني و تاثير پارمترهاي محيطي بر اين تحليل مورد بررسي قرار گرفته است.در اين روش ها از تكنيك تولد و مرگ المان ها به منظور لحاظ كردن مراحل ساخت سد، استفاده شده است.كلمات كليدي:
سدهايCRR آناليز حرارتي، اجزا محدود، تكنيك تولد و مرگ المان
 
 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات