مقالات عمومی

آناليز شكنندگي لرزه اي براي ساختمان هاي بتن مسلح متداول
 
نويسند‌گان:
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82&queryWr=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]محمدصادق معرفت ] - استاد،دانشكده فني دانشگاه تهران
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&queryWr=%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]محمد خان محمدي ] - استاديار،دانشكده فني دانشگاه تهران
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%83&queryWr=%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]مزدك زاهدي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد زلزله،دانشكده فني دانشگاه تهران
 
خلاصه مقاله:
براي تعيين آسيب پذيري لرزه اي ساختمانها، استفاده از منحني هاي شكنندگي كه احتمال خسارت سازه اي را به عنوان تابعي از مشخصه هاي حركت زمين و پارامتر هاي طراحي عرضه مي كند، درادبيات فني متداول مي باشد . در اين تحقيق، از نتايج تست بارگذاري بر روي اعضاي ساختمانهاي بتني پنج طبقه با مشخصات متداول در ايران استفاده شده و منحني هاي شكنندگي براي اينگونه ساختمانها ارائه شده است . نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه بيش از %80 ساختمانهاي موجود تحت اثر زلزله مبنا به حد آستانه فروريزش رسيده و به شدت آسيب مي بينند .كلمات كليدي:
منحني شكنندگي، آسيب پذيري لرزه اي، بهره برداري آني، آستانه فرو ريزش
 
 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات