مقالات عمومی

آناليز رفتار ديناميكي سدهاي سنگريزه اي با هسته بتن آسفالتي توسط نرم افزار تفاضل محدود
[color=#333333]نويسند‌گان:
[color=#333333][ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF&queryWr=%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]وحيد برزگر[color=#333333] ] - دانشجوي كارشناسي ارشد عمران-سازه هاي هيدروليكي دانشگاه آزاد اسلامي- و
[color=#333333][ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D9%81%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]حميدرضا ربيعي فر[color=#333333] ] - استاديار گروه عمران دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد ته
[color=#333333][ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%8A%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%86%D9%8A%D9%8​6&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]رضا صديقي هشتچين[color=#333333] ] - كارشناس ارشد عمران خاك و پي
[color=#333333] 
[color=#333333]خلاصه مقاله[color=#333333]:
[color=#333333]بررسي دقيق پاسخ سدهاي حاكي در برابر زلزله ، از پيچيده ترين مسائل در حوره سدهاي خاكي مي باشد.تنوع ويژگي هاي ديناميكي بدنه سدهاي خاكي و تفاوت هاي اساسي ويزگي هاي زلزله عواملي هستند كه در واكنش ديناميكي سد نقشمهمي ايفا مي كنند. در اين مقاله رفتار ديناميكي يك سد سنگريزه اي با هسته بتن آسفالتي به ارتفاع 40 متر تحت اثر زلزله هاي ميدان دور و ميدان نزديك بر مبناي روش تفاضل محدود و به كمك نرم افزار[color=#333333]FLAC2D[color=#333333] ارزيابي ميگردد. الگوي رفتاري كشسان خميري مور-كولمب براي بدنه سد و پي انتخاب گرديد. همچنين دو ركورد زلزله ميدان نزديك و دو ركورد زلزله ميدان دور با بيشينه شتاب 0.3و0.5[color=#333333]g[color=#333333] جهت مقايسه بهتر در نظر گرفته شد. نتايج تحليل ها بطور كلي نشان مي دهد كرنش هاي برشي و تغيير شكلهاي ناشي از زلزله هاي ميدان نزديك بزرگتر از زلزله هاي ميدان دور است[color=#333333]كلمات كليدي[color=#333333]:
[color=#333333]سدهاي سنگريزه اي- تحليل ديناميكي – هسته بتن آسفالتي – زلزله ميدان نزديك
[color=#333333] 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات