مقالات عمومی

بررسي آزمايشگاهي تاثير دانه بندي مصالح درشت دانه و درصد الياف فلزي بر ميزان مقاومت
نويسند‌گان:
عليرضا حاجياني بوشهريان
 ] - عضو هيئت علمي گروه عمران دانشگاه آزاد شيراز
محمدرضا فرودي
 ] - عضو هيئت علمي گروه عمران دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد دشتستان
احمدرضا گلستان
 ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي زلزله دانشگاه آزاد بوشهر
 
خلاصه مقاله:
اين تحقيق منحصرا اثر اليفا ف لزي توليد داخل و تاثر دانه بندي مصالح دشت دانه بر رفتار مقاومت فشاري بتن هاي مسلح به اين نوع اليفا و با در نظر گرفتن نسبت هاي مختلف الياف مي پردازد با استفاده از مصالح سنگي استان بوشره، سيمان تيپ 2 دشستتسان و تركيب آن با آب افزودني هاي ميكروسيليس و فوق روان كننده پودري شكل بر پايه نفتالين پلي سولفونات سديم و بر اساس 4 نوع طرح اختلاط و با در نظر گرفتن بزرگترين سنگدانه شني 19، 12/5، 9/5 و 4/75 ميلي متر بتن را ساخته و با اضافه كردن الياف فلزي به طول 51 ميلي متر و با درصد هاي صفر 0/3، 0/6، 0/9، 1/2 كسري از حجم بتن و با تهيه آزمونه هاي مكعبي 150*150*150 ميلي متر مقاومت فشاري 7 و 28 روزه آنها اندازه گيري شدند نتايج آزمايشات نشان دادند كه كاربرد الياف فلزي با درصد هاي بالا باعث بهبود خواص مقاومت فشاري بتن مي گردد و بطور كلي بتن اليافي ساخته شده با طرح اختلاط شماره 2 و بزرگترين سنگدانه شني 12/5 ميلي متر بهترين رفتار را در برابر مقاومت فشاري از خود نشان دادند.
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات