مقالات عمومی

آناليز استا تيكي غير خطي مودال قاب هاي بتني با نامنظمي جرمي
نويسند‌گان:
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%83%D9%8A%D8%A7%DA%86%D9%87%D8%B1&queryWr=%D8%A8%D9%87%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]كياچهر بهفرنيا ] - استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]رضا جامعي ] - كارشناس ارشد سازه
 
خلاصه مقاله:
در روشهاي استاتيكي غير خطي مرسوم كه بدليل سادگي بسيار مورد توجه محققين قرار گرفته است ، از اين فرض استفاده مي شود كه پاسخ سازه توسط مود اصلي آن كنترل مي شود . اين فرض براي سازه هاي نامنظم وبلند بدليل عدم مشاركت مود هاي بالاتر در پاسخ لرزه اي سازه جوابهاي دقيقي ارائه نمي دهد . در اين راستا روش آناليز استاتيكي غير خطي مودال ) MPA ( توسط تعدادي از محققين معرفي شده است. اين روش قادر است اثر مود هاي بالاتر را در پاسخ نهايي سازه لحاظ كند و با بهر جستن از علم ديناميك سازه ها پاسخ هاي خوبي ارائه دهد .دراين تحقيق نيازهاي لرزه اي قاب هاي بتن آرمه منظم و نامنظم جرمي با استفاده از روشهاي تحليل استاتيكي غيرخطي مرسوم و روش تحليل استاتيكي غير خطي مودال محاسبه شده و با يكديگر مقايسه شده اند ، نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه با استفاده از روش آناليز استاتيكي غير خطي مودال نتايج دقيقتري نسبت به روشهاي مرسوم بدست مي آيدكلمات كليدي:
ارزيابي لرزه اي ،قاب هاي بتن آرمه ، نا منظمي جرمي ،آناليز استاتيكي غير خطي
 

 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات