مقالات عمومی

اثرات عايق سازي حرارتي جداره هاي ساختماني ساخته شده با مصالح جديد در كاهش مصرف سوخت
[color=#333333]نويسند‌گان:
[color=#333333][ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86&queryWr=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]سيد حسين حسيني[color=#333333] ] - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي_واحد كاشمر_گروه مكانيك
[color=#333333][ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%8A&queryWr=%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8​6&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]مرتضي كاظمي تربقان[color=#333333] ] - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي _واحد كاشمر_گروه عمران
[color=#333333] 
[color=#333333]خلاصه مقاله[color=#333333]:
[color=#333333]طبق امار ارائه شده در ايران بخش ساختمان بيش از يك سوم انرژي كل مصرفي را به خود اختصاص داده است دراين ميان گرمايش و سرمايش مهمترين عوامل مصرف انرژي محسوب مي شوند بطوريكه حدود 70 درصد گاز طبيعي مصرفي در ساختمان ها صرف گرمايش مي شوديكي از مهمترين مواردي كه باعث اتلاف انرژي حرارتي درساختمان مي شود جداره هاي ساختمان است درواقع بخش اعظمي از اعضاي حائل بين داخل و خارج ساختمان را جداره ها تشكيل ميدهند كه در صورت استفاده بجا و صحيح ا زمصالح مناسب مخصوصا مصالح جديد م يتوان مقاومت حرارتي آن ها را تا حد چشمگيري افزايش داده و در نتيجه اتلاف انرژي به مقدار زياد جلوگيري نمود. دراين مقاله ضمن تعيين پارامترهاي اصلي موثر بر اتلاف گرمايشي ساختمان و تاثير هر پارامتر بربار حرارتي كل اثر استفاده از مصالح جديد مانند بلوك ليكا، بلوك هبلكس ، 3[color=#333333]D[color=#333333] پانل، عايق كاري حرارتي جداز، ضخامت عايق و پنجره دو جداره برمصرف انرژي مورد شناسايي قرار گرفته است نتايج نشان ميدهد كه با عايق سازي حرارتي ديوارها يا استفاده ازمصالح جديد و مناسب مي توان بيش از 70 درصد تلفات حرارتي ديوارها و سقف را كاهش داد.[color=#333333]كلمات كليدي[color=#333333]:
[color=#333333]بهينه سازي انرژي، بار گرمايشي، بلوك ليكا، بلوك هبلكس، 3[color=#333333]D [color=#333333]پانل
[color=#333333] 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات