مقالات عمومی

( RCS) بررسي رفتار لرزه اي قاب خمشي مركب بتني و فولادي
نويسند‌گان:
[ سيدعلي حسيني ] - كارشناس ارشد سازه
 
[ جواد رزاقي ] - استاديار دانشكده فني دانشگاه گيلان
 
ملك محمد رنجبر
 
رحمت مدندوست  
 خلاصه مقاله:
قابهاي خمشي مركب(RCS) سيستمي متشكل از ستون هاي بتني وتير هاي فولادي مي باشد كه در آنها استفاده بهينه از خواص فشاري بتن و مقاومت خمشي فولاد سبب شده تا سازه وزن كمتري را نسبت به سازه هاي بتن آرمه داشته و در عين حال در مقايسه با قابهاي خم شي فولادي و قابهاي خمشي بتني با دهانه هاي بزرگ رفتار بهتري از خود نشان مي دهد . در اين مقاله رفتار قا ب هاي خمشي مركب (RCS) به كمك تحليل غير خطي بار افزون ( push over )مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور مدلهاي مختلفي از قابهاي 2، 3 و 4 دهنه و با طول دهنه 6, 4 و 8 متر با تعداد طبقات 2 تا 10 طبقه، به ، عنوان نمونه هاي مورد بررسي از اين نوع سازه ها انتخاب شده و با در نظر گرفتن دستور العمل هاي FEMA- 273 و ATC-40در مدلسازي و تحليل غير خطي، تحليل گرديدند. با تقسيم جابجايي متناظر با حد گسيختگي بر جابجايي متناظر با تشكيل نخستين مفصل پلاستيك مقدار شكل پذيري محاسبه مي گردد . همچنين با توجه به شكل پذيري، حد جاري شدن و حد گسيختگي به محاسبه ضريب رفتار پرداخته مي شود
 كلمات كليدي:
 
،قاب خمشي مركب(RCS) بررسي لرزه اي، ضريب شكل پذيري، ضريب رفتار
 

 

 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات