مقالات عمومی

بررسي ساخت بتن آب بند با استفاده از ملات ساروج
 [td]عنوان نشریه:   علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) :   تابستان 1385 , دوره  16 , شماره  60 (ويژه نامه شيمي) ; از صفحه 47 تا صفحه 53 .
عنوان مقاله:  بررسي ساخت بتن آب بند با استفاده از ملات ساروج
نویسندگان:  خسروي مرتضي*, نوروزيان ابراهيم, عطارنژاد رضا, تجربه كار شبنم
* گروه شيمي، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
چکیده: 
هدف از انجام اين تحقيق ساخت بتني با حداقل ميزان نفوذپذيري است كه جهت آب بندي آن از ملات ساروج استفاده شده باشد. در طي اين بررسي سعي شده است تا فرمول هاي گوناگون ساخت ساروج و نيز شرايط عمل آوري متفاوتي به كار گرفته شود. بهترين روش به دست آمده در اين پژوهش اين است كه ساروج به صورت روكش بر روي نمونه بتن تهيه شده، كشيده شود و پس از عمليات چند روزه به زير آب عاري از كلر فرو برده شود و آن قدر در آب باقي بماند تا جلبك بر روي آن سبز شود بدين ترتيب روكش، بسيار مقاوم و نفوذناپذير مي شود.
 
كليد واژه: بتن آب بند، ساروج، جلبك، مدفوع گوسفند، گل ني[/td]
 
 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات