مقالات عمومی

ارزيابي مقاومت و شكل پذيري ساختمان هاي بتن مسلح كوتاه
عنوان نشریه:   استقلال :   اسفند 1380 , دوره  20 , شماره  2 ; از صفحه 55 تا صفحه 76 .
عنوان مقاله:  ارزيابي مقاومت و شكل پذيري ساختمان هاي بتن مسلح كوتاه
نویسندگان:  ناطقي الهي فريبرز, حسين زاده نقدعلي


چکیده: 
در اين مقاله يك روش تحليلي براي ارزيابي ايمني لرزه اي ساختمانهاي بتني مسلح كوتاه و كم ارتفاع ارائه مي شود. در اين روش، ارزيابي براساس مشخصة نيرو ـ جا به جايي طبقه اول يا ضعيف ترين طبقه انجام مي گيرد. معيار ارزيابي ايمني سازه براساس دو پارامتر مقاومت و شكل پذيري در حالت زلزله قوي (PGA=0.3g) و زلزله شديد (PGA=0.45g) استوار است. مكانيزم شكست سازه به صورت خمشي، برشي و برشي ـ خمشي طبقه بندي مي شود. ارزيابي ايمني در پنج گام متوالي انجام مي گيرد.كه عبارتنداز : الف ـ مدل سازي سيستم سازه اي، ب ـ تعيين مدل تحليلي غير خطي طبقه، ?ـ ارزيابي ايمني مقاومت، دـ ارزيابي ايمني شكل پذيري و ?.ـ تركيب ارزيابي ايمني . نحوة ارزيابي براساس يك ماتريس معيار پيشنهاد شده استوار است.

كليد واژه: مقاومت، شكل پذيري، مكانيزم شكست، ساختمان هاي بتن مسلح كوتاه
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات