مقالات عمومی

اثر محصور شدگي بتن بر ضريب رفتار سازه هاي بتني
عنوان مقاله:  اثر محصور شدگي بتن بر ضريب رفتار سازه هاي بتني
نویسندگان:  تسنيمي عباسعلي, سليمي محمد
عنوان نشریه:   نشريه دانشکده مهندسي :   1386 , دوره  19 , شماره  1 (ويژه نامه مهندسي عمران) ; از صفحه 1 تا صفحه 19 .


چکیده: دامنه تغييرات ضريب رفتار قاب هاي خمشي بتن مسلح با شکل پذيري زياد و متوسط بر مبناي ميزان تاثير محصور شدگي بتن براي دو نوع بستر و ميزان خطر پذيري، مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت. بدين منظور رفتار بتن در فشار و کشش براي بتن محصور و بتن نامحصور مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از بررسي مدل هاي رفتاري دو گونه بتن ياد شده، مناسبترين آنها با اصلاحات مورد نياز در تحليل غير ارتجاعي مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از مدل رفتاري منتخب منحني هاي تنش - کرنش انواع مختلف تيرها و ستون هاي بتن مسلح در قاب هاي مورد مطالعه، تعيين و سپس با استفاده از نرم افزار IDARC-5 و به روش بار افزون (Push-over) تحليل شده اند. در اين تحليل ضمن اعمال بارهاي ثقلي (بارمرده +20 درصد بار زنده)، در توزيع بار جانبي در ارتفاع قاب از روش تواني تعميم يافته استفاده شده است. سپس با استفاده از منحني هاي ظرفيت به دست آمده به کمک روش تساوي انرژي ارتجاعي - خميري و روش کاهش سختي و تساوي جاري شدگي، ضريب رفتار ساختمان براي قاب هاي با بتن محصور و نامحصور با استفاده از توصيه هاي ATC-19محاسبه شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که ضرايب رفتار قاب هاي با بتن محصور و قاب هاي با بتن نامحصور، متفاوت بوده و همچنين به ارتفاع سازه بستگي دارد.


كليد واژه: شکل پذيري، مقاومت افزون، ضريب رفتار، محصور شدگي بتن، تحليل غيرخطي، منحني ظرفيت، منحني تنش کرنش
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات